``สร้างสรรค์งานวิจัย
และบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาสังคม``

“พันธกิจ”
สถาบันวิจัย พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการทำงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ส่งเสริมงานเผยแพร่ ผลงานวิจัย สู่แวดวงวิชาการและสาธารณะชน เพื่อการพัฒนาและเกิดประโยชน์ ต่อสังคมส่งเสริมงานบริการวิชาการและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่สังคมและชุมชน