การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการThe 4thAsiaEngage Regional Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26-28พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ที่มาhttp://asiaengage2018.cmu.ac.th/index.php?page=106a6c241b8797f52e1e77317b96a201

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ที่มา:http://www.lanna.mbu.ac.th/naced2019/?fbclid=IwAR0dJi8EJ6IB_JQdrqHCJRVL2-BFPAYsChfUtD2c8M7_o-uXlozbVkiUf90

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 9”
วันที่ 28พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่มา :http://www.benjamitvichakarn.org/