ข่าวสารภายนอก


วช. เปิดรับข้อเสนอ ปีงบประมาณ2563ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ครั้งที่1 ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216


หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม วันที่ 28 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 500 บาท ซึ่งสามารถลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562ลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ https://1th.me/yZyK