ข่าวสารภายใน

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://northcmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anocha_northcm_ac_th/ElOi-xvLJPFIhkvZ0tGTIKABQPnbag2FzL0QBjgoap0ftQ?e=TwoMim

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง 4G Go Together 4.0 วิทยากรโดย คุณกิตติ์ธเนศ โภคินบุญพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ RR Model ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา00-16.00 น. ณ ห้อง 040305

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยของประเทศการขับเคลื่อนงานวิจัยในอุดมศึกษาและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 30 – 17.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธาประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมายังสำนักวิจัยฯ ภายในวันที่ 15พฤษภาคม 2562 หมายเลขภายใน 9856 อีเมล์ Anocha@northcm.ac.th