คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ

คำสั่ง

1.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2558
2.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ปี 2558
3.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
4.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
5.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2559
6.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
7.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใมห่ ประจำปี 2560
8.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2560
9.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2561
10. คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2561
11. คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2562

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ

ระเบียบ เรื่อง ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ

1.ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานด้านวิชาการของคณาจารย์ประจำปี พ.ศ.2544
2.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย พ.ศ.2555
3.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายในสำหรับบุคลากร พ.ศ.2555
4.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายในสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2555
5.ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสมทบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2558

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร