ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์-เชียงใหม่ (PDF)
 2. แนวปฏิบัติการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (PDF)
 3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป (word)
 4. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน (word)
 5. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน (word)
 6. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยโครงงานนักศึกษา (word)
 7. สัญญารับทุนวิจัย (word)
 8. แบบบันทึกการเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย (word)
 9. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (word)
 10. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (word)
 11. แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (word)
 12. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (word)
 13. แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (word)
 14. บันทึกข้อความการเบิกค่าเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ (word)
 15. บันทึกข้อความการเบิกค่าสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ (word)
 16. การจัดการความรู้ปี 2562