ผลงานวิจัย

ลำดับ โครงการวิจัย ปี ดาวน์โหลดไฟด์
1 การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองพยากรณ์รายวันค่าส่วนในล้านส่วนของฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) สำหรับ 9 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบของประเทศไทยด้วยระบบอนุมารฟัซซีบนฐานโครงข่ายที่ปรับตัวได้ (ANFIS)

โดย : อาจารย์รติ  วงษ์สถาน  อาจารย์บุตรี  หลิมวานิช

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2559 Click
2 การศึกษาชุดแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบท่อขด

โดย : อาจารย์นฤเบศร์  หนูใสเพ็ชร

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2559 Click
3 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า

โดย : อาจารย์จุไรรัตน์  กัญชนะ

คณะ : นิติศาสตร์

2559 Click
4 ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา

โดย : อาจารย์บุศรินทร์ ใหม่รุ่งโรจน์

คณะ : นิติศาสตร์

2559 Click
5 มาตรการกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โดย : อาจารย์วรรณิภา วงศ์เชื้อ

คณะ : นิติศาสตร์

2559 Click
6 การประยุกต์ใช้เทคนิคการติดตามจุดที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โดย : อาจารย์รติ  วงษ์สถาน อาจารย์อิศราวุธ  สีดาดาน

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2559 Click
7 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ ปกาเกอญอ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โดย : อาจารย์จารุณี  ปัญควนิช อาจารย์ลำดวน  แก้วอินไชย

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

2559 Click
8 การศึกษาติดตามผลการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวัดศารีสว่าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : อาจารย์ดร.ทรงสรรค์  อุดมศิลป์  อาจารย์ ดร.ธีรภัทร  ประสมสุข

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

2559 Click
9 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4

โดย : อาจารย์ดร.ภูเบศ  พวงแก้ว

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

2559 Click
10 การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อความยั่งยืนของหมู่บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดย : อาจารย์อังศุมาลิน  จงสถาพรทรัพย์

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
11 มาตรการทางกฎหมายเพื่อมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบฟาร์มสเตย์

โดย : อาจารย์ดร.พันธุ์ทิพย์  นวานุช อาจารย์รุ่งอรุณ  หน่อคำ

คณะ : นิติศาสตร์

 

2559 Click
12 มาตรการทางกฎหมายในการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

โดย :  อาจารย์ปทิตตา  ชัยมูลชื่น อาจารย์กุลภัทร  ขจิตตานนท์

คณะ : นิติศาสตร์

2559 Click
13 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์และพัฒนาวิธีการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุในกลุ่มหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนบ้านมอญ

โดย : อ.บุตรี  กาเด็น

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2559 Click
14 อิทธิพลของการสร้างแบรนด์ต่อความจงรักภักดีของนักธุรกิจอิสระในอุตสาหกรรมขายตรงไทย

โดย : อาจารย์ดร.สุธีรา  ศรีเบญจโชติ

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือในประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันที่ยั่งยืน

โดย : อาจารย์ดร.กัลยา  แก้วมา

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
16 การสร้างแบบเรียนเรื่องพยัญชนะไทยเพื่อชาวต่างชาติ

โดย : อาจารย์นีรนาท  ตาจุมปา

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

2559 Click
17 กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 55-308 การวิจัยตลาด

โดย : อาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
18 ผลสัมฤทธิ์จากเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-310 สัมมนาการจัดการ

โดย : อาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
19 การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดการการบินโดยใช้สื่อโซเซียลมีเดีย

โดย : อาจารย์จีรวัสส์  เรือนพันธ์

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
20 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาโครงงานการท่องเที่ยวและการบริการ

โดย : อาจารย์ณัฐสุดา  ผาลา

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
21 การเพิ่มประสิทธิผลในการทำโครงงานนักศึกษาสาขาการบัญชีโดยใช้การเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL)

โดย : อาจารย์สุประวิน ณ เชียงใหม่

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
22 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 508403 การจัดการธุรกิจค้าปลีก

โดย : อาจารย์จิณณศุภางค์  โสภณจิตร

คณะ : บริหารธุรกิจ

2559 Click
23 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าขนาดเล็ก

โดย : อาจารย์ณภาคม  ศรีคช  ผศ.ดร.บัญชา ค้งตระกูล

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2560 Click
24 รูปแบบการเรียนการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

โดย : อาจารย์ดร.วารุณี โพธาสินธุ์

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

2560 Click
25 การวิจัยเชิงประจักษ์ของลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการนำผลมาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โดย : อาจารย์ดร.จตุพร  วงศ์มหาดเล็ก

คณะ : บริหารธุรกิจ

2560 Click
26 ปัญหาการดำเนินชีวิตของสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหนองหอย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : อาจารย์ณัฐวุฒิ  ทิวัง

คณะ : นิติศาสตร์

2560 Click
27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

โดย : อาจารย์ดร.พิมพ์วลัชญ์  ศรีบุญ อาจารย์ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร

2560 Click
28 ความต้องการแท้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

โดย : อาจารย์ดร.กัญทิยา  ใจกลางดุก อาจารย์ดร.ชนินทร์  ยาระณะ

อาจารย์ดร.ศรีทัย  สุขยศศรี

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

2560 Click
29 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการสร้างแบบจำลองด้วยข้อมูลสำหรับการพยากรณ์คุณภาพน้ำ กรณีศึกษา : คลองระบายน้ำแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

โดย : อาจารย์รติ วงษ์สถาน  อาจารย์อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2560 Click
30 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ : นักศึกษาชาวต่างประเทศที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

โดย : อาจารย์ชลธิชา  แชวะ

คณะ : บริหารธุรกิจ

2560 Click
31 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดย : อาจารย์พรพิมล  จันทร์เพ็ญ

คณะ : สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

2560 Click
32 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 54-411 การจัดการเปลี่ยนแปลง

โดย : อาจารย์มนชนก  อุปะทะ

คณะ : บริหารธุรกิจ

2560 Click
33 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา (51-305,202301) การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดย : อาจารย์ณัฐกิตติ์  ตรีวิทยากรานต์

คณะ : บริหารธุรกิจ

 

 

 

2560 Click
34 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนในรายวิชา 508403 การจัดการธุรกิจค้าปลีก

โดย : อาจารย์จิณณศุภางค์ โสภณจิตร

คณะ : บริหารธุรกิจ

2560 Click
35 ผลสัมฤทธิ์จากการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา รายวิชา 500206 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ

โดย : อาจารย์ชลธิชา  แชวะ

คณะ : บริหารธุรกิจ

2560 Click