เกี่ยวกับเรา

ประวัติ  

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการและพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะภายใต้โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจนี้โดยตรงเพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ

โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

ปีการศึกษา 2544 ก่อตั้งสถาบัน โดยใช้ชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น “สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา”

ปีการศึกษา 2549 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา เป็น “สถาบันวิจัย

ปีการศึกษา 2560 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถาบันวิจัย เป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ”

 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“บูรณาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืนของสังคม”

วิสัยทัศน์

“สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม”

พันธกิจ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการทำงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย สู่แวดวงวิชาการและสาธารณะชน เพื่อการพัฒนาและเกิดประโยชน์ ต่อสังคมส่งเสริมงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่สังคมและชุมชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
  2. เพื่อให้บริการด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการ
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างองค์กร

บุคลากร


รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์

ตำแหน่ง รองอธิการบดี

E-mail : Phithagorn@northcm.ac.th

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9860

ผศ.สุชาดา  เมฆพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail : suchada_sm@outlook.com

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9856

นางสาวอโนชา  แสงอ้าย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail : phanicha@northcm.ac.th

โทรศัพท์ : 053-819 999 ต่อ 9856

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์สำนักวิจัยและบริการวิชาการปี 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ 1.1  มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

1.1.1.พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

1.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ

1.1.4 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสู่การนำไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ที่ 1.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน

กลยุทธ์

         1.2.1 มีเครือข่ายความร่วมมือและผลงานที่เผยแพร่สู่สาธารณะชน

เป้าประสงค์ที่ 1.3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

         1.3.1 จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์และ

บุคลากร

1.3.2 พัฒนาความรู้ด้านการวิจัยผลงานทางวิชาการและการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

หรือผลงานทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม

เป้าประสงค์ที่ 2.1 การบริการวิชาการตอบสนองความต้องการ/พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของสังคม

กลยุทธ์

         2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม

เป้าประสงค์ที่ 2.2 การบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับและตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์

         2.2.1 พัฒนางานบริการวิชาการให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้าง

ความเข้มแข็งแก่สังคมได้

เป้าประสงค์ที่ 2.3การบริการวิชาการในเชิงรุก

กลยุทธ์

         2.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยการบริการวิชาการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์

3.1.1 ส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อการวิจัยและการบริการวิชาการ

3.1.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 3.2พัฒนาผลงานวิจัยและเพิ่มจำนวนนักวิจัย

กลยุทธ์

         3.2.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าและสร้างขวัญกำลังให้กับบุคลากร

เป้าประสงค์ที่ 3.3ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

3.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร