เครือข่ายความร่วมมือ

  1. เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบนhttp://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/unrn/index.php
  2. เครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคเหนือ
  3. เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ http://www.benjamitvichakarn.org/
  4. เครือข่ายFood Valley ภาคเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยโจ้
  5. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (ภาคเหนือตอนบน) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.