Blog

คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ สำนักวิจัย

คำสั่ง

 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2558
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ปี 2558
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2559
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใมห่ ประจำปี 2560
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปี 2560
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2561
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2561
 • คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2562

ระเบียบ

 • ระเบียบ เรื่อง ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560

ประกาศ

 • ประกาศ เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานด้านวิชาการของคณาจารย์ประจำปี พ.ศ.2544
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย พ.ศ.2555
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายในสำหรับบุคลากร พ.ศ.2555
 • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายในสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2555
 • ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสมทบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2558